Phần mềm erp ngành trồng trọt chăn nuôi trang trại Việt (Farm)

ERP ngành trồng trọt

Thách thức ngành trồng trọt?

- Đảm bảo rau củ quả luôn TƯƠI NGON và trong hạn sử dụng với mục tiêu tồn kho bằng ZERO
- Tính giá thành cây trồng
- Quản lý tài sản sinh học
- Quản lý sản xuất theo chu kỳ (Cycle based production)

Đặc thù ngành trồng trọt trong nông nghiệp Việt

- Chu kỳ sản xuất dài (long production cycle)
- Cây trồng dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường, thời tiết
- Trình độ sản xuất và quản lý thông tin trong sản xuất nông nghiệp còn thấp
- Mức độ đổi mới trong các sản phẩm nông nghiệp chậm vì tính chất hàng hóa cần lưu thông nhanh và hạn sử dụng ngắn
- Để phát triển quy mô lớn doanh nghiệp nông nghiệp cần tích lũy đất đai, hình thành lên các liên minh hợp tác cùng nhau.

Phần mềm erp ngành trồng trọt chăn nuôi (Farm, Planting Industry)

- Quản lý vòng đời của 1 cây trồng theo từng loại cây - Quản lý từng giai đoạn sản xuất: 1. Nuôi cấy mô/gieo hạt. 2. Làm đất. 3. Chăm sóc (từ vụ 1-vụ n). 4. Thu hoạch từ vụ 1 - vụ n.
- Quản lý giai đoạn sinh trưởng
- Quản lý chi phí
- Quản lý công việc chăm sóc
- Dự báo sản lượng thu hoạch từng vụ
- Quản lý điều kiện ngoại cảnh
- Quản lý sâu bệnh dịch hại
- Tính giá thành, tài sản sinh học
- Quản lý chất lượng
- Quản lý tồn kho bằng ZERO
- Đảm bảo giao hàng tới khách hàng trong 24 giờ sau khi thu hoạch

Tính giá thành cây trồng, quản lý tài sản sinh học

- Tập hợp và phân bổ chi phí theo đúng quy định của tiêu chuẩn kế toán Việt Nam VAS TT200/BTC.
- Tính giá thành theo nhiều tình huống (cây trồng 1 lần, thu hoạch 1 lần; thu hoạch nhiều lần, thu hoạch vĩnh viễn)
- Tài sản sinh học được tập hợp chi phí, đến các vụ thu hoạch sẽ phân bổ theo đường thẳng hoặc phân bổ theo sản lượng ước tính của vụ

Quản lý chất lượng và truy suất nguồn gốc

- Quản lý chất lượng: Phân tích sâu bệnh dịch hại, điều kiện môi trường nghiêm ngặt dựa trên hệ thống quản lý sản phẩm theo lô.
- Truy xuất nguồn gốc Quality Traceability: Thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc chính xác, an toàn và hiệu quả cho toàn bộ chuỗi cung ứng

Kiểm soát mức tồn kho bằng ZERO (KHÔNG)

- Đảm bảo rau củ quả luôn tươi ngon
- Đảm bảo rau củ quả giao cho khách hàng trong vòng 24 giờ sau khi thu hoạch
- Định nghĩa nhiều loại kho để dễ quản lý: Kho kiểm định, kho thành phẩm, Kho hàng lỗi, Kho QA/QC
- Quản lý kho tối thiểu, tối đa và quản lý lô.
- Quản lý hạn sử dụng đảm bảo hết hạn trước xuất trước FEFO.
- Theo dõi trạng thái tồn kho của từng hàng hóa trong từng giai đoạn sản xuất

Quản lý sản xuất theo chu kỳ Cycle Based Production

- Quản lý vòng đời của 1 cây trồng theo từng loại cây
- Quản lý theo từng giai đoạn sản xuất: 1 Nuôi cấy mô/gieo hạt. 2. Làm đất. 3 Chăm sóc (từ vụ 1-vụ n). 4. Thu hoạch từ vụ 1 - vụ n.
- Tính giá thành, tài sản sinh học
- Dự báo sản lượng, năng suất

Quản lý phương thức canh tác kết hợp nhiều bên tham gia

- Mô hình canh tác giữa doanh nghiệp - nhà nước - nông dân
- Mô hình canh tác giữa doanh nghiệp - nông dân

Phân tích chi phí và lợi nhuận

- Phân tích cấu thành chi phí và lợi nhuận theo nhiều tiêu chí .

Lập kế hoạch gieo trồng và thu hoạch

- Quản lý kế hoạch gieo trồng theo chu kỳ sinh học cây trồng, quản lý chăm sóc và thu hoạch vụ mùa.
- Lập kế hoạch dựa trên phân tích tồn kho và dự báo kinh doanh đảm bảo sự tươi ngon và giảm thiệt hại do nông sản hết hạn.

Quản lý những khâu trọng yếu trong sản xuất nông nghiệp

- Quản lý mua hạt giống, chăm sóc cây giống, gieo trồng, tưới tiêu, bón phân, quản lý tồn kho và tỉ lệ giảm trừ doanh thu do hàng hỏng

Báo cáo và tính năng nâng cao

- Hệ thống báo cáo chuẩn
- Hệ thống cảnh báo
- Quy trình phê duyệt
- Tích hợp e-invoice, e-commerce, barcode
- Báo cáo, phát triển chức năng theo theo yêu cầu từ doanh nghiệp trồng trọt

Công ty ngành nông nghiệp trồng trọt chăn nuôi triển khai sap erp tại Việt Nam